Vergoedingen

FysioAlign is aangesloten bij de meeste zorgverzekeraars.  Dat betekent dat de fysiotherapie wordt vergoed  voor zover u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. IN uw polis kan u nalezen wat er precies vergoed wordt. Voor aandoeningen op de lijst  Langdurige Fysiotherapie wordt de fysiotherapie door uw verzekeraar vergoed, onder de voorwaarden die in die lijst genoemd zijn.

Heeft u een Basis Plus polis bij Zilveren Kruis dan wordt ook de fysiotherapeutische nazorg bij kanker en bij hart- en vaatziekten volledig vergoed.

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of een beperkte aanvullende verzekering, gelden de volgende tarieven:

Prijslijst 2024

Reguliere zitting op praktijk € 38,75
Reguliere zitting aan huis € 49,25
Reguliere zitting in inrichting € 49,25
e-consult € 38,75
Oedeemtherapie op praktijk € 57,25
Oedeemtherapie aan huis € 68,25
Oedeemtherapie in inrichting € 68,25
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 76,75
Idem aan huis € 87,25
Idem in inrichting € 87,25
Lange zitting (40 minuten) € 76,75
Idem aan huis € 87,25
Idem in inrichting € 87,25
Screening (10 minuten) € 21,50
Screening aan huis € 49,25
Screening in inrichting € 49,25
Intake en onderzoek na screening € 76,25
Idem aan huis € 87,25
Idem in inrichting € 87,25
Intake en screening na verwijzing € 76,75
Idem aan huis € 87,25
Idem in inrichting € 87,25
Eenvoudige rapportage** € 76,75
Tijdrovende rapportage* € 124,00
Telefonisch consult* € 21,50
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie* € 38,75
   
Groepsbehandeling per uur 5 personen € 23,25 p.p.
Groepsbehandeling per uur 4 personen € 28,25 p.p.
Groepsbehandeling per uur 3 personen € 30,75 p.p.
Groepsbehandeling per uur 2 personen € 38,75 p.p.

Deze prijzen gelden voor behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, vanwege bijvoorbeeld beperkt verzekeringsrecht.

FysioAlign heeft contracten met de alle zorgverzekeraars en de onder deze zorgverzekeraars ressorterende labels:

* wordt niet vergoed door zorgverzekeraar in restitutieregeling

Praktijkvoorwaarden

Bereikbaarheid:

Afspraken kunnen telefonisch of persoonlijk tijdens de openingstijden van de praktijk gemaakt worden. De telefoon zal vaak door het antwoordapparaat beantwoord worden. Dit om de behandelingen zo min mogelijk te verstoren. Wanneer u na de pieptoon uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u in de regel dezelfde dag teruggebeld.

Directe toegankelijkheid:

Het is niet altijd noodzakelijk om een verwijzing van huisarts of specialist te hebben voor een behandeling bij de fysiotherapeut. In een aantal gevallen vereist de zorgverzekeraar wel een verwijsbrief van huisarts of specialist. U kunt dat nalezen in uw verzekeringsvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u zonder verwijzing een afspraak maakt, wordt eerst een screening uitgevoerd. Aan de hand van deze screening wordt bepaald of verder onderzoek en behandeling gewenst is. Bij twijfel wordt u verwezen naar uw huisarts. Uw huisarts wordt in principe altijd op de hoogte gebracht van de behandeling, tenzij u uitdrukkelijk verzoekt dat niet te doen.

Afspraken:

Wanneer u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen, moet u minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Dat kan ook via het antwoordapparaat of per e-mail  . Afspraken die niet op tijd zijn afgezegd worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief. Dat betekent dat u daarvoor zelf een nota ontvangt. Deze nota kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren.(zie betalingsvoorwaarden).

U wordt vriendelijk verzocht om op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak. Wanneer u te laat komt, gaat dat ten koste van uw behandeling.

Tarieven:

In de praktijk is een tarievenlijst aanwezig die u kunt raadplegen. Dat is van belang wanneer uw de behandelingen zelf betaalt of wanneer het verzuimtarief bij u in rekening gebracht wordt.

Een behandeling duurt ongeveer 25  minuten, maar sommige behandelingen kunnen 40 minuten duren. De eerste behandeling wordt meestal geheel besteed aan het onderzoek naar de klachten en het bespreken van het behandelplan.

Verzekeringsrecht

De zorgverzekeraar verplicht de fysiotherapeut om uw verzekeringsrecht te controleren. Daarom zal u bij de eerste afspraak worden gevraagd naar uw verzekeringsbewijs en uw identificatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Daarnaast checkt de fysiotherapeut apart uw verzekeringsrecht (aanvullende verzekering) via Vecozo.

Declaraties:

Behandelingen die onder de dekking van uw (aanvullende) verzekering vallen, worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wanneer u niet voor de behandelingen verzekerd bent of wanneer het verzuimtarief in rekening wordt gebracht, ontvangt u aan het einde van de maand een rekening. Behandelingen die in de aanvullende verzekering vallen, hebben geen effect op uw verplicht eigen risico.

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.
  3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd zullen in bij u rekening gebracht worden.
  4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Registratie:

De fysiotherapeut is BIG-geregistreerd onder nummer: 59033341104 en opgenomen in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie, het register Oncologiefysiotherapeut en het Oedeemregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Daarnaast is FysioAlign aangesloten bij en gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Fysiotherapie hetgeen garantie beidt voor continue bijscholing en kwaliteitsontwikkeling.

Klachtenregeling:

FysioAlign maakt gebruik van de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Deze is op aanvraag beschikbaar in de praktijk. Het Keurmerk Fysiotherapie heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar om u te begeleiden in de procedure.

Sinds 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in werking. De praktijk voldoet aan de eisen die deze wet stelt

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die de praktijk registreert, worden alleen voor administratieve doeleinden gebruikt en zullen niet aan derden bekend worden gemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Op alle andere registraties rust medisch geheim. U kunt altijd inzage vragen in uw dossier.

Het kan zijn dat de fysiotherapeut toestemming vraagt om een rapportage te sturen naar uw huisarts of specialist of om contact op te nemen met een andere behandelaars om nadere gegevens over uw gezondheidstoestand op te vragen. De fysiotherapeut is in principe verplicht om van uw behandeling een verslag te sturen naar de verwijzend specialist en/of de huisarts. Slechts op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek mag de fysiotherapeut daarvan afwijken.

Kwaliteitsmeting:

FysioAlign meet systematisch kwaliteit van de praktijk en de behandelingen. Daarom kan het zijn dat u na beëindiging van uw behandeling of tussentijds een enquête thuis ontvangt. Dit gebeurt alleen als u van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw ervaringen met ons wil delen. Wij hopen daarvan te kunnen leren en onze dienstverlening steeds te verbeteren. Meer nog dan het invullen en terugsturen van de enquête stellen wij het op prijs als vragen of problemen direct met ons bespreekt.

De behandeling van de vorige patiënt is uitgelopen:

Het kan voorkomen dat u zit te wachten en dat de behandeling van de vorige patiënt is uitgelopen. Dat is heel vervelend voor u en wij doen er alles aan om te voorkomen dat u onnodig moet wachten. Mocht het toch voorkomen, dan zal de fysiotherapeut u de mogelijkheid bieden binnen 24 uur een andere afspraak te maken. Uiteraard kunt u ook wachten. Uw begrip in deze wordt zeer op prijs gesteld.

Top