privacyreglementen

Privacyreglement

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing en de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)

Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Zie ook de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo)

Reglement

Uw fysiotherapeut gaat, uiteraard, zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde wetten, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Hieronder is het reglement weergegeven:

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.
 • Behalve de fysiotherapeut, die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Wanneer u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen ze, om uw privacy te waarborgen, niet herleidbaar zijn tot u persoonlijk (u blijft anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen (zie hierboven) deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld, waarmee de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar (Beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut).

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen moet de cliënt dit onmiddellijk aangeven.
 • Wanneer er door, bijvoorbeeld geloofsovertuiging, tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, moet de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld (in behandeling genomen) kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, moet dit voor het eerste consult aangegeven worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen er zich meer mensen in dezelfde ruimte bevinden.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut - en eventuele begeleiders - moeten zich tegenover de cliënt respectvol gedragen en ongevraagde informaliteit achterwege laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling worden beëindigd.
 • Onderwerpen die met de cliënt besproken zijn, blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden gedeeld of uitgewisseld.
 • Wanneer u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de binnen de praktijk geldende klachtenregeling kenbaar maken.